Hamrapriset - ett tryggt val

Hamrapriset innebär att vi erbjuder ett konkurrenskraftigt och tryggt val utan bindande avtal.

Hamrapriset byggs upp av vår egen producerade vattenkraft och inköp via Dala Elfond. Du som kund slipper hålla reda på den turbulenta elmarknaden.

Hamrapriset har ingen bindningstid utan rullar på med 1 månads uppsägningstid. Priset låses för ett år i taget, ett tryggt val.

Priser från 2019-01-01

Hamrapriset 72,50 öre/kWh inkl moms

 

Årsavgiften är 300 kr/år inkl. moms per anläggning.

 Jämförpriser

Lägenhet

2000       kWh       

Villa utan elvärme 5000   kWh     

Villa med elvärme 20000 kWh

Hamrapriset                 

87,5
öre/kWh
78,50 öre/kWh 74,00
öre/kWh
     
       

       

Från och med 2018-01-01 faktureras energiskatten av ditt elnätföretag.

Observera att elnätkostnaden från ditt elnätbolag tillkommer. Hamra Besparingsskogs elnätspriser hittar du här.

Priset gäller i prisområde 2 för kunder på Hamra Besparingsskogs nätområde. Här till vänster hittar du karta och information om elprisområden.

Reservation för eventuella skatte höjningar.

Hamrapriset

 

Bevis mellan Hamra Kraft AB 556507-6337, Prästgårdsvägen 2, 827 71 Hamra och nedanstående kund:

Namn:

Adress:
Postadress:

Personnummer:
Kundnummer:
Anläggnings-ID:

Nätområde: HMR

Avtalsperiod från och med 2018-01-01 tills vidare med 1 månads uppsägningstid.

Vid eventuell ändring av energipriset eller årsavgiften ändras totalpriset automatiskt.

Avtalat energipris:Hamra Kraft AB:s fastställda Hamrapriset
Fast årsavgift: Hamra Kraft AB:s fastställda årsavgift
Aktuella priser hittar du på www.hamrakraft.se/Hamrapriset

Hamra Kraft AB förbinder sig att tillhandahålla och kunden att ta emot el på de villkor som anges i detta avtal med tillhörande Allmänna avtalsbestämmelser EL 2012K.Leveransen omfattar kundens totala elanvändning i anläggningen.

Nätavgift tillkommer på ovanstående energipriser och berörs inte av avtalet.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Hamra Kraft AB
Urban Olsson
VD


Avtalet gäller lokalt för kunder inom Hamra Besparingsskogs nätområde.


Om kunden säger upp avtalet i förtid av annan anledning än flytt äger Hamar Kraft AB rätt att ta ut en avtalsbrottsersättning från kunden. Om avtalet sägs upp innan leverans påbörjats beräknas avgiften till 10 % av avtalat elpris (ej momspliktigt) för kundens uppskattade förbrukning för hela avtalsperioden med tillägg för fasta elavgifter. Om avtalet sägs upp då leverans påbörjats beräknas avgiften till 20 % av avtalat elpris (ej momspliktigt) för kundens uppskattade förbrukning för den kvarvarande avtalsperioden med tillägg för fasta elavgifter.