1946

Utdrag ur styrelseprotokoll från maj 1946

På förslag beslöt styrelsen föreslå stämman besluta anslå 500 kronor till Europahjälpen.

Utdrag ur styrelseprotokoll från december 1946

Lars Olsson, Hamra, hade av Aug. Björklund, Hamra, övertagit dennes kioskrörelse härst. och hos styrelsen gjort framställning om att f.o.m. den 15 oktober 1946, få övertaga Björklunds kontrakt å hyra av tomt till kiosk.
Styrelsen beslöt bifalla Lars Olssons begäran.

1964

Utdrag ur styrelseprotokoll från april 1964

Beslöts att inköpa ett par skidor åt montören att använda vid syning av ledningarna.

Utdrag ur styrelseprotokoll från maj 1964

Utsyningsförslag för 1964 års avverkningar var 7 800 skogskubik.

Tandsjöborgs och Hamras pensionärsföreningar fick efter ansökan 200 kr vardera till en bussresa under sommaren 1964.

En delägare har nedslaktat en ko, som värderats till 1 200 kr. men slaktvärdet utgör edast kronorna 940:50 varför styrelsen beslöt att mellanskilnaden kronor 259:50 skall till delägaren utbetalas av anslaget för mistade kreatur.

Gunnar Karlsson, Sandjö entledigades från sitt uppdrag som styrelsen kassör. Sune Säfström, Tandsjöborg utsågs till styrelsens nya kassör.

Beslutade att upplåta mark till fritidsbebyggelse, utefter Voxna älv från gamla broläget i Malungshed och ner till rågången mot Bergviks mark.

Utdrag ur styrelseprotokoll från augusti1964

Hamra pensionärsförening har i skrivelse anhållit att få använda d.s.k. Hamravallen för sina sammankomster, samt att få flytta ladan Häddas-myrtäkten till vallen för att användas som samlingslokal. Styrelsen beslöt bevilja den gjorda framställningen, men att ladan ej får upprättas på själva vallområdet utan placeras utanför inhägnaden

1965

Utdrag ur styrelseprotokoll från oktober 1965

Detta årets studiestipendier delades ut till 28 sökande. Varje barn fick 140 kr för läsåret.

Med anledning av skrivelse, som fru Svea Evaldsson Svansjöbäcken, överlämnat till styrelsen beslutades att till hennes kiosk, vid korsvägen Sveg – Tandsjöborg – Los, framdraga elektrisk ledning.

1967

Utdrag ur styrelseprotokoll från mars 1967

Övergång från nuvarande eltaxa till s.k. säkringstariff beräknas komma att ske inom Hamra Kapellags eldistributionsområde under år 1967. En samtidig övergång för samtliga abonnenter anses av flera skäl såsom svårgenomförbar, varför övergång avses att genomföras för c:a halva distributionsområdet i samband med avläsning pr 1/7 och för resterande del vid avläsning den 1/11, Före övergång till säkringstariff kommer varje abonnent att få sig tillsänt, dels ett Reglemente för leverans av energi, dels ”Taxa för elleverans”, dels även ett formulär ”Abonnemangsanmälan”.