Hamra Kyrka

Ritningarna till Hamra kyrka är gjorda av Johan Fredrik Åbom och de fastställdes år1857.
Bygget av kyrkan inleddes år 1870 och år 1872 invigdes den.

Nathan Söderblom (född år1866 i Trönö) som var ärkebiskop på den tiden besökte vid ett tillfälle Hamra, och under ett av hans tal kallade han Hamra församling för ”ärkestiftets tak” med det menar han att det var den nordligaste församlingen i Uppsala stift, enligt Halvar Tegell.

År 2010 målades kyrkan om och några år tidigare renoverade man orgeln.
Nu för tiden är Los-Hamra och Färila församling sammanfört till ett pastorat.
Bilder och text av Daniel Eriksson (PRAO från Loos Skola) 2011-09-06

Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom, född 15 januari 1866 i Trönö prästgård, Hälsingland, död 12 juli 1931 i Uppsala, var en teolog och Svenska kyrkans ärkebiskop 1914–1931. Han var ledamot av Svenska akademien och erhöll Nobels fredspris 1930.

Hamra gamla begravningsplat

På en höjd intill väg 310 i byn Hamra, som är den största byn i Orsa finnmark, finner vi ca 500 meter norr om Hamra kyrka och dess kyrkogård denna begravningsplats som togs i bruk i mitten av 1700-talet, men som invigdes först 1817 och användes fram till 1860-talet, 1984 fick den återigen göra tjänst för en urnnedsättning och på senare tid har urnor satts ner på begravningsplatsen. Platsen omgärdas av en stenmur och här har tidigare funnits ett bönhus från 1930-talet. under en längre tid fanns en portalliknande anordning vid ingången. Dörrarna finns bevarade och kan ses i Hamra kyrka. De tillverkades 1781 av Erik Persson Pulkkinen, som förutom att vara en framstående hantverkare, även var nämndeman över Finnskogen. I Stockholm utbildade han sig till skräddare hos Kongl. Hofskräddaren. Gravvården efter honom finns fortfarande kvar och är ett järnkors med inskriptionen EPS 1824. På denna begravningsplats som främst var avsedd för Hamrabor begravdes även avlidna från byarna Björkberg, Sandsjö, Tandsjö och Råberget, fram till att de tre nämnda byarna fick egna begravningsplatser på 1830- och 1840-talet.

Från korsningen nere i byn går en stig upp till begravningsplatsen. En informationstavla finns där det framgår att från 1817 till 1861 genomfördes 106 jordfästningar, varav 49 personer var under sju år.
Källa: Välkommen till Skogskyrkogårdarna i finnmarken Los-Hamra församling, Ann-Christin Hansson,2010


Bilder tagna av Daniel Eriksson (PRAO från Loos skola) 2011-09-06

Björkbergs begravningsplats

Byn Björkberg ligger åtta kilometer söder om Hamra by och på 350 meters höjd över havet. Björkberg är den äldsta kända finnbosättningen inom hela Orsa finnmark, anlagd redan 1618. Byn benämndes ursprungligen ”Lethomäki” av finnarna, vilket direkt översatt betyder lövdungen/lövbacken. Runt sekelskiftet 1900 hade byn 170 bofasta.

Begravningsplatsen anlades troligtvis år 1847 då den första gravsättningen där skedde. År 1912 höjdes marknivån för att underlätta grävandet. Under 1990-talets slut togs begravningsplatsen åter i bruk som minneslund och dessförinnan skedde den senaste gravsättningen 1932. Dess enda utsmyckning är ett ca. 3,5 meter högt mörkmålat kors. Söder om begravningsplatsens grind finns sedan år 2005 en liten minnestavla med namn på de personer som vilar i minneslunden.

Begravningsplatsen ligger ca. 100 meter nordväst om vägskälet mitt i byn. Intill landsvägen finns på östra sidan en skylt som anger begravningsplatsens läge och en gräsklädd gångstig leder dig dit upp.
Källa: Välkommen till Skogskyrkogårdarna i finnmarken Los-Hamra församling, Ann-Christin Hansson, 2010

Sandsjö begravningsplats

Sandsjö by belägen i anslutning till väg 310 mellan Västbacka och Hamra. Byn befolkades av svedjefinnar redan 1622 och orten kom sedermera att växa fram till ett betydande samhälle med nära 100 invånare när den var som störst kring sekelskiftet 1900.
Begravningsplatsen togs sannolikt i bruk i juni 1843,eftersom detta är det tidigaste år en begravning omnämns i kyrkoböckerna. Efter slutet av 1920-talet eller 1930-talets början upphörde begravningarna. Under 1940-talets slut diskuterades huruvida begravningsplatsen eventuellt skulle flyttas eftersom den var dålig. Möjligen var det då den fick sin nuvarande utformning. År 1990 togs begravningsplatsen åter i bruk då en gravsättning skedde samt en gravsten restes på platsen.

Begravningsplatsen omgärdas av en granhäck och på dess sydvästra sida finns öppning med två vita trägrindar mot vägen genom byn. De grusade gångarna utgör ett kors och på platsen finns ett ca. 4,5 meter högt svartmålat träkors.
Sandsjö bys begravningsplats hittar vi mitt i byn, alldeles intill vägen.
Källa: Välkommen till Skogskyrkogårdarna i finnmarken Los-Hamra församling, Ann-Christin Hansson, 2010

Rullbo begravningsplats

Byn Rullbo är belägen 1,5 mil väster om Los samhälle där landsvägen mellan Fågelsjö och Los korsar Voxnan. År 1761 blev Rullbo godkänt som nybygge och byn växte fram. Voxna Bruk etablerade sig i byn i slutet av 1800-talet och sysselsatte som mest närmare 150 personer, främst med skogsavverkningar.

En person som avled sommaren 1865 på byns fäbodvall Risåsen skulle föras till begravningsplatsen vid Los kyrka. Hettan var stark och ingen häst fanns som kunde föra den döde på släpbår till Los. I stället bereddes en tillfällig grav i en skogsbacke utanför Rullbo, i väntan på vinterföre för vidare transport till Los. Vidaretransporten uteblev dock och byborna fick begravningsplatsen utsedd till permanent år 1866. Innan senaste gravsättning 1946 har drygt 60 gravsättningar ägt rum. Minst 44 gravkullar och 20 gravvårdar, både träkors och gravstenar, kan skådas. På de högre träkorsen finns en liten klots överst som skyddar ändträet.

I den historiska bedömningen i vård- och underhållsplanen från år 2003 kan man läsa att
”Begravningsplatsen måste betraktas som en av de bäst bevarade begravningsplatserna inom Los-Hamra socken”.

Begravningsplatsen ligger strax öster om Rullbo samhälle, på norra sidan om vägen till Los. Från landsvägen leder en trappa med räcke fram till den branta gångstig som fortsätter upp till begravningsplatsen.
Källa: Välkommen till Skogskyrkogårdarna i finnmarken Los-Hamra församling, Ann-Christin Hansson, 2010

Fågelsjö kapell

Fågelsjö kapell är ett kapell som tillhör Los-Hamra församling i Uppsala stift.

Kyrkobyggnaden [redigera]Fram till det att det nuvarande kapellet i Fågelsjö uppfördes 1862 – 1869, hölls kyrkliga förrättningar i tillfälliga lokaler. Det timrade kapellet bestod ursprungligen av två rum, varav det ena användes som gudstjänstlokal och det andra som skola. Kapellets nuvarande utformning härrör emellertid från en genomgripande restaurering 1931. Kapellets exteriör är klädd med stående panel. Kyrkorummets väggar är svagt grå, med mörkare tandlist närmast det platta innertaket.

En klockstapel står bakom kapellet.
Källa: Wikipedia 2011-12-13

Klockstapeln invigdes i oktober 1953, den är bekostad av medel från kyrkliga syföreningen som var aktiv då.
Kyrkogården invigdes 1832.
Källa: fagelso.nu 2011-12-13

Tandsjöborgs kapell

Tandsjöborgs kapell är ett kapell som tillhör Los-Hamra församling i Färila pastorat, Uppsala stift. Kapellet ligger på en höjd ovanför Tandsjön i samhället Tandsjöborg.

Träkapellet uppfördes 1969 efter ritningar av arkitekterna Tage Persson och Jonas Jönsson. Den låga byggnaden har en rektangulär planform och täcks av ett flackt sadeltak belagt med eternit. Ovanpå taket finns en vindflöjel formad som en tupp. Ytterväggarna är klädda med brun träpanel.

Kyrkorummet har ljusgröna väggar klädda med masonit. Innertaket är täckt med träpaneler. Golvet är belagt med linoleummatta och har en bänkinredning bestående av lösa stolar. Kapellet inrymmer även en församlingsdel med köksutrymme.

Bredvid kapellet finns en fristående klockstapel uppförd 1973.
Källa Wikipedia 2011-12-13

Finnbergets begravningsplats – fornlämning

Finnbergets begravningsplats ligger c:a 25 km från Noppikoski 18 km från Älvho, nära gränsen mot Kopparbergs län finner vi denna lilla (7×7 meter) begravningsplats på toppen av ett berg på 638 meters höjd över havet. Det är den högst belägna av de här presenterade begravningsplatserna.
En lång stensatt mur markerar denna begravningsplats som innehåller endast ett fåtal gravar. Det finns en sten med texten ”Finnbergets begravningsplats 1931”.
Begravningsplatsen ska vara anlagd på 1860-talet och den första som begravdes här var en flicka på nio år. Hon dog 1864. Några år senare emigrerade föräldrarna och syskonen till Amerika. Marken nedanför kyrkogården har spår av någon form av bosättning, bland annat i form av en jordkällare och odlingsrösen.

Finnberget bär på flera familjers levnadsöden i det ofta hårda livet i Finnamrken. Finnberget fick en fast bosättning först på 1820-talet och 1840-1868 uppfördes flera stora timmerhus. År 1868 köpte författaren och storjägaren Gustav Schröder Finnberget som senare blev arrendegård fram till 1931. Kvarvarande hus revs 1940.
Källa: Välkommen till Skogskyrkogårdarna i finnmarken Los-Hamra församling, Ann-Christin Hansson, 2010

Vägbeskrivning från Älvho:
Kör västerut och följ skylt mot Knoppen och Tjäderåsen. Vid Nordkap väljer ni inte vägen mot Tjäderåsen utan åker rakt fram mot Finnberget.

Råbergets begravningsplats

På Råbergets östra sluttning, ca 2,5 kilometer öster om väg E45 mellan Noppikoski och Västbacka, finner vi Råbergets begravningsplats. Bosättningen på Östra Råberget kom till som en fäbodvall under Björkbergs by på 1770-talet. Byn hade när den var som störst 42 invånare. Vid mitten av 1900-talet stod de flesta husen och förföll. Till enda kvarvarande huset flyttade i slutet av 1960-talet tre personer som började odla upp markerna. De bildade även en kristen kommunitet och bodde kvar i byn fram till 1979.

Los församlings kyrkostämma ansökte år 1886 om att få anlägga en begravningsplats i byn Råberget, på grund av det långa avståndet till närmaste begravningsplats i Björkberg, 1,5 mil bort, och detta genomfördes sannolikt strax före 1900.

Begravningsplatsens gångar bildar ett kors och på platsen finns ett ca 4 meter högt vitmålat träkors. 18 gravkullar och nio gravstenar finns på begravningsplatsen. På västra delen återfinns alla nya gravvårdar efter 1940.

Även för denna begravningsplats kan man i vård- och underhållsplanen läsa att den tillhör en av de bäst bevarade inom Los-Hamra socken.

Kommer du norrifrån kör du 12,4 km från Västbacka och tar av till vänster. Söderifrån tar du första vägen till höger 3,4 km norr om Noppikoski. Avfarten är ej skyltad.
Källa: Välkommen till Skogskyrkogårdarna i finnmarken Los-Hamra församling, Ann-Christin Hansson, 2010