Bestämmelser för Högviltsjakt på Hamra Besparingsskog

Högvilt

Älg och björn klassas som högvilt.

Jakträtt

Hamra Besparingsskogs styrelse beslutar vilka som får delta i jakten.
Två jaktlag finns på Hamra Besparingsskog.
Max 20 jägare per jaktlag.
Jägaren måste lösa jakträttsbevis.
Platsen i jaktlaget är personlig och kan ej överlåtas.

Prioriteringsordning
1. Delägare, enligt lantmäteriet utgiven delägarförteckning, som är boende på orten
2. Delägare enligt lantmäteriet utgiven delägarförteckning, som inte är boende på orten
3. Tillsvidareanställda på Hamra Besparingsskog
4. Maka/make/folkbokförd sambo, son eller dotter till delägare
5. Fast boende inom Hamra Besparingsskogs område
Enligt styrelsens beslut gäller högst två jägare per delägarfastighet.

Nya deltagare
Ansökan görs skriftligen till Hamra Besparingsskogs kontor senast 15 juni inför kommande jaktår.

Ordinarie jägare
Ordinarie jägare anmäler sitt deltagande till jakten via inbetalningskort som skickas ut till de jägare som finns med på föregående års deltagarlista, när avgiften är inbetald senast 31 juli är anmälan giltig.
Har en jägare inte deltagit i jakten på två år mister han sin plats och får ansöka på nytt.

Gästjägare endast björnjakt
Jaktledaren meddelar Hamra Besparingsskogs kontor vilka gästjägare som skall delta. Senast sista vardagen före jaktdagen.
Gästjägare löser jakträttsbevis på kontoret.

Jakträttsbevis
Jakträttsbevis skall lösas av alla jägare som har en plats i något av jaktlagen.
För att delta i jakten fordras även att jägaren för sin jaktledare kan uppvisa följande:
1. Statligt jaktkort
2. Godkänt skjutprov fyra träff inom träffområdet på stillastående älg med valfritt stöd och med det vapen som skall användas vid älgjakt krävs för att delta i älgjakten gäller from 20210812. Godkänt björnpass enligt Svenska Jägarförbundets anvisningar krävs för att delta i björnjakten.
3. Uppvisa kvitto på att s.k. jägarförsäkring tecknats
4. Uppvisa vapenlicens

Priser på jakträttsbevis
Delägare/Personal 200 kr/jaktår
Övriga fast boende inom Hamra Besparingsskog 400 kr/jaktår
Gästjägare 500 kr/jaktdag

Fallavgifter för högvilt
Vuxen älg 500 kr + moms
Årskalv 200 kr + moms

Statens fallavgift tillkommer

Björn ingen avgift

Jaktlagen

Jägarna ska följa jaktledarens direktiv.
All älg- och björnjakt ska ske i organiserad form med ansvarig jaktledare.

Organiserad jakt
Jakt i organiserad form innebär:
1. Samtliga jaktlagsmedlemmar ska ges möjlighet att delta vid alla jakttillfällen.
2. Jaktledaren kan delegera jaktledaransvaret till någon annan i laget.
3. Vid varje jakttillfälle ska det var minst två ordinarie jägare från jaktlaget.

Jaktområden

Marken indelas i två jaktområden:

Norra området
Omfattande dels Styggbergsområdet, d.v.s. den del av Hamra besparingsskog, som ligger norr om väg 310. Marken väster om Björkbergsvägen och norr om Orsa Besparingsskogs rågång ingår ej.

Jaktledare Norra området Tommy Karlsson tel 070-6482548.

Södra området
Omfattande Hamra Besparingsskogs marker söder om väg 310 och väster om Voxna älven samt Orsa Besparingsskogs del av Ekorrberget öster om Björkbergsvägen. Ingen jakt får ske på Mörtsjörutan.

Jaktledare Södra området Sven-Olov Magnusson tel 070-5762256

Östra området

Omfattande Hamra Besparingsskogs marker i Tenskog. Området nyttjas vart annat år av Norra respektive Södra jaktlaget.

 

 

 

Skyddsjakt
Beträffande skyddsjakt på björn och varg ser inte styrelsen några hinder i att båda jaktlagen bedriver gemensamt jakt över hela Hamra Besparingsskogs område.
Även skyddsjakt gemensamt med andra jaktlag är tillåten. Jakträttsbevis löses då hos respektive markägare.

Hamra Besparingsskogs styrelse 2010-11-08.