Nils-Eriks Parken

På Hokkamäkis norrsluttning 6 km söder om Hamra ligger detta natuskyddade område. Detta är avsatt som bolagsreservat och har inget statligt naturskydd.


För att gynna tallbeståndet har granunderväxt tagits
bort det som tidigare skogsbränderna hanterade.


Violmussling heter dessa tickor som växer på
liggande träd i parken.


Garnlav.


På denna liggande stam finns flera lavar, bl.a. Lunglav.
Foton tagna av Rune Dehlén

Hit hittar du med hjälp av Ljusdals kommuns karta över Naturreservat.

Så här bildades parken

Vid sammanträde den 10 maj 1967 har styrelsen bestående av Gunnar Carlsson, Elias Eliasson, Ludvig Skoglund, Karl Olsson och styrelsen ordförande Rudolf Ellström beslutat följande:
§ 20. Skogsförvaltaren framhåller i sin skrivelse, att norr om Hockamägg finnes ett stort område c:a 25 ha, med praktiskt taget orörd skog, som skulle lämpa sig att avsätta till ett reservat ”Urskogsreservat”. Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet för vidare undersökning.

Skogvaktare Erik Jansson har i en ansökan begärt om avsked p.g.a pension från sin tjänst fr.o.m. 1/12 1968 eller vid ev. senare tidpunkt. 36 ansökningar kom in till tjänsten. Skogsfaktor Göte Persson tillträdde 1/1 1969.

Vid sammanträde den 13 september 1968 har styrelsen beståenda av Ludvig Skoglund, Karl Olsson, Olof Forsborg, Ingemar Svensson, ordförande Rudolf Ellström samt skogsförvaltare Arthur Persson behanlat följande:
§ 62. Vid sammanträde den 10 maj 1967 hade styrelsen (§20) beslutat om närmare utredning beträffande ett av skogsförvaltaren framlagt förslag, innebärande att av det c:a 25 hektar stora området med praktiskt taget orörd skog, som ligger i Hockamäggs nordostsluttning, skall en del avsättas till ett ”urskogsreservat”. Styrelsen beslutade nu att inom nämnda område till reservat avsätta minst 2 á 3 hektar. Styrelsen beslutade vidare uppdraga åt skogvaktare Jansson att snarast på marken markera reservatets gränser, varvid i möjligaste mån naturliga gränser skola eftersträvas.

Skogvaktare Erik Jansson berättar om sin tid på Hamra Kapellags Besparingsskog vid ett styrelsemöte 12/11 1968.
1 oktober 1945 anställdes jag såsom vikarie för den ordinarie skogvaktaren, som på grund av sjukdom ej kunde uppehålla sin tjänst. sedan jag efter dennes bortgång sökt den ordinarie tjänsten som av allmänningsstyrelsen utsetts till ordinarie skogvaktare, erhöll jag Länsstyrelsens förordande på tjänsten fr.o.m. den 1 november 1946. vid uppnådd pensionsålder den 1 december 1968 har jag allså tjänstgjort som ordinarie skogvaktare i 22 år och 1 månad och dessutom som vikarierande skogvaktare i 13 månader, alltså en sammanlagd tjänstetid av 23 år och 2 månader. Även dessförinnan-under sommaren 1945 förrättade jag utstämplingarna på Hamra Besparingsskog, då skogvaktare Nordqvist på grund av sin sjukdom ej kunde leda arbetet…”